Sanghamitta Balika Vidyalaya Galle

Non Academic Staff

1. Mrs.B.D.Tharangani
2. Mrs.M.K.Wajira
3. Mrs.Udeni Ganga Bandarigoda
4. Mrs.J.S.Ponnamperuma
5. Mrs.G.G.Amila Sagarika
6. Mrs.M.K.M.C.Wasana wanigarathna
7. Mrs.U.P.I.D.K.Nelundeniya
8. Mrs.A.G.H.Iresha
9. Mr.A.G.Sanjaya Pradeep
10. Mrs.Darshani Nanayakkara Jayasinghe
11. Mrs.K.g.r.Wasanthi
12. Mrs.Iresha Abeygunawardhana
13. Mrs.P.B.K.Mudalige
14. Mr.K.L.Kumaradasa
15. Mrs.G.W.Kusumawathi
16. Mrs.N.A.D.R.Ramyakumari
17. Mrs.K.Krishanthi Wajira
18. Mrs.E.K.Nirani
19. Mrs.K.R.r.Perera
20. Mrs.K.P.G.Malani
21. Miss.U.N.G.Samankumari
22. Mrs.Ranjani Madanayaka
23. Mrs.D.G.Chamila Pradeepkumari
24. Mrs.B.M.L.Krishanthi
25. Mrs.K.M.S.S.DeSilva
26. Mr.D.S.Kalansooriya
27. Miss.B.A.Chathurikav Rasadari
28. Miss.H.W.Nirupa Sanjeewani Jayasekara
29. Mrs.V.A.Chithra
30. Mrs.Neranjala Galapatha
31. Mrs.A.Nilmini Mendis Gunasekara
32. Mrs.W.G.P.B.Piyasiri
33. Mrs.S.J.R.Abeysekara
34. Mrs.N.P.Paranawithana
35. Mrs.E.Ajitha Nirmali
36. Mrs.K.M.Priyangani
37. Mr.W.M.A.P.J.Wijepala
38. Mrs.D.G.M.Samanmali
39. Miss.J.M.D.N.Jayabahu
40. Mrs.I.B.Vindya Sandeepani Somarathna
41. Mr.K.L.G.Dharmasiri

Event Calendar

Feb

6

  • Aquatic Meet 2018

    12:00 pm view

Feb

16

  • Annual Sports Meet 2018

    12:00 pm view